НАШАТАПОНУДА

Моторнипили

Косилки骑手

Косилкизатрева

Моторникоси

Градинарскитрактори

Тримеризаживаограда

Моторнисекачи

Чистачинаснег

Телескопскипили

Косилкисовртењеоколуоска

Додатоцинапроизвод

Опремазаличназаштита

Работнаоблека

Секирииалатизаработавошума

ЗБОРУВАЈТЕСОНАШИОТЛОКАЛЕНПРЕТСТАВНИК

СозадоволствоќевипомогнемесопрашањатакоигииматевоврскасопроизводитеилиуслугитенаHusqvarna的。Користетегиинформациитенаведениподолузадастапитевоконтактсонасиликористетегоформуларотзаконтактзаведнашдастапитевоконтактсонас!

ДОБРЕДОЈДОВТЕВОHUSQVARNAМАКЕДОНИЈА
7000年Воден17日Битола,Македонија
Продажба:+ 389 47 208 536
Сервисипоправки:47 + 389 208 518;Резервниделови:+ 389 47 208 522
sinpeks@t.mk
www.sinpeks.com.mk
Работновреме
Пон。доПет。- 8:30до16:30(Саб - 08:30 16:30до)
Недела - Неработи

КОНТАКТИРАЈТЕСОHUSQVARNAВЕДНАШ

Испратетенигивашитепрашањаиликоментари。Ќевиодговоримештопоскоро。
*
*