Husqvarna的舰队服务

Преминетеотпредположениякъмфакти——наблюдавайтекакбизнесътвирасте

Каквощекажете,акоможехтедаследитесъстояниетонамашинитесисамосдокосванетонаединбутон吗?Каквощекажете,акоможехтевинагидастепроактивнииеднакрачкапредконкуренцията?舰队服务наHusqvarnaправиточнотова-дававинеобходиматаинформация,скоятодавземетенай——добритеирентабилнирешениязасвоябизнес。

ИСТОРИИОТHUSQVARNA的

ПОТЪРСЕТЕДИСТРИБУТОР

Нашитеекспертиочакватвашитевъпроси。Научетеповечезауслугите,коитопредлагамеилипотърсетедистрибутор。
Зацелтаенеобходимодаразрешитефункциятазасподеляненаместоположението
Намеретедистрибуторсфункциятазатърсенеиликатомащабиратекартата。